• جمع بندی پرونده« شیوه‌های سنجش عملکرد فردی اعضای شوراهای شهر»/

    موارد زیر جمع بندی پرونده ی «شیوه‌های سنجش عملکرد فردی اعضای شوراهای شهر» در این پایگاه خبری می‌باشد که ماحصل قریب به 25مصاحبه با اعضای شورا و فعالان حوزه…

برگزیده های سنجش عملکرد اعضای شورای شهر
آرشیو