تاریخ خبر: کد خبر: 3920

فیلم: اندرونی دربار

فساد در دربار شاه از زبان مسعود انصاری یکی از نزدیکان و خدمتگزار در دربار شاه

 

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون