تاریخ خبر: کد خبر: 2604

گزارش تصویری: نمایشگاه کتاب خراسان رضوی

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب ناشران ایران و نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال خراسان رضوی تا نهم آبان در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد

 

نمایشگا کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

نمایشگا کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

نمایشگا کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

نمایشگا کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

نمایشگا کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

نمایشگا کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

غرفه موسسه خراسان در نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

غرفه انتشارات انقلاب اسلامی در نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

دفتر تبلیغات خراسان رضوی در نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

غرفه بچه های آفتاب در نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

غرفه بچه های آفتاب در نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

کتابخانه بچه های آسمان در نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

بازدی کودکان در نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

غرفه به نشر در نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

کتاب پایداری در نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

کتاب پایداری در نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

کانون غدیرپژوهی در نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

نمایشگاه کتاب و رسانه های دیجیتال مشهد

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون