تاریخ خبر: کد خبر: 4049

بازي با واقعيت‌هاي تاريخ؛

آنچه «انقلاب ۵۷» مي‎گويد و نمي‎گويد

مستند ۵۳۰ دقيقه‎اي «انقلاب ۵۷» در پنج قسمت براي کساني که آن را ديده‎اند حاوي تصاوير آرشيوي قدرتمند و با کيفيت تصويري بالاست که ترکيبي از فيلم‎‎هاي بي‎بي‌سي و با توجه به برخي شنيده‌ها آرشيو‎هاي داخلي است که در غفلت و بي‌توجهي برنامه‌سازان داخلي مورد استفاده شبکه‌هاي معاند قرار گرفته است.

آنچه «انقلاب ۵۷» مي‎گويد و نمي‎گويد

به گزارش قاصدنیوز، به همان ميزان که دهه چهارم انقلاب را بايد «دهه پيشرفت و عدالت» ناميد بايد اين دهه را دهه بحران‎‎زايي براي انقلاب نيز دانست که از همان سال‎‎هاي آغازين اين دهه رو به فزوني گذاشته است. شاهد اين مدعا تشديد تحريم‎‎ها و اتفاقات پيش و پس از انتخابات ۸۸ در فضاي واقع و راه‎اندازي شبکه‎‎هاي حرفه‎اي تلويزيوني فارسيزبان با جامعه هدف ايراني در فضاي مجاز است.

تلويزيون‎‎هاي مستقر در اروپا و آمريکا با دسترسي به تکنولو‎ژي و تئوري‎‎هاي رسانه‎اي روز دنيا و در غفلت يا نبود رقباي ايراني، توانسته‎اند تاثيري بيش از برآوردها بر مخاطبان داخلي بگذارند. شايد آن‎‎ها بهخوبي اين گفته جوزف ناي را دريافته‎اند که «فرهنگ مي‎تواند يک ابزار قدرت باشد». تهيه مستند‎هايي با کيفيت بصري و محتوايي بالا که بهراحتي ناصواب را ثواب جلوه دهد از اين دست تلاش‎هاست.

آنچه گفته شده مقدمه‎اي است براي بررسي مستند شبکه «منوتو» درباره انقلاب اسلامي ايران با عنوان «انقلاب ۵۷» که در بازه زماني ۲۹ شهريور تا ۳ مهر امسال از اين شبکه پخش شد و در صفحات پيش رو و پرونده‎ ويژه اين شماره پنجره به بررسي جزئي‎تر آن پرداخته‌ايم.

«من و تو» عنواني صميمانه و ساده براي يک شبکه تلويزيوني است که در ضمير ناخودآگاه مخاطب بهراحتي نفوذ کرده و او را با خود همراه مي‎کند. اين شبکه در ظاهر متعلق به مرجان و کيوان عباسي است ولي در باطن متعلق به فرح پهلوي و مورد حمايت مالي جامعه بهايي و خانم فائقه آتشين (گوگوش) است. من و تو را مي‎توان همزاد بي‎بي‌سي فارسي دانست که با تقسيم کاري دقيق، استراتژي‎‎هاي تدوين شده را با شوراي سياستگذاري تقريبا يکسان پياده مي‎کند.

اين شبکه، تاکنون مستند‎هاي حرفه‎اي «رضاشاه» با موضوع برآمدن و به قدرت رسيدن رضاخان، «از تهران تا قاهره» درباره واپسين روز‎هاي محمدرضاشاه پهلوي، «۳۷ روز بختيار» نگاهي به زندگي آخرين نخست‎وزير محمدرضاشاه و «انقلاب ۵۷» با موضوع آخرين سال‎‎هاي حکومت محمدرضاشاه پهلوي تا اتفاقات پس از انقلاب را ساخته و پخش کرده که از ويژگيهاي بارز آن مي‎توان استفاده از تصاوير آرشيوي قدرتمند، نريشن متن ساده و در عين حال قوي و نام‎‎هاي انتخابي ساده و گيرا را نام برد.

همان‎طور که گفته شد، مستند ۵۳۰ دقيقه‎اي «انقلاب ۵۷» در پنج قسمت براي کساني که آن را ديده‎اند حاوي تصاوير آرشيوي قدرتمند و با کيفيت تصويري بالاست که ترکيبي از فيلم‎‎هاي بي‎بي‌سي و با توجه به برخي شنيده‌ها آرشيو‎هاي داخلي است که در غفلت و بي‌توجهي برنامه‌سازان داخلي مورد استفاده شبکه‌هاي معاند قرار گرفته است. اين مستند را مي‎توان از چند وجه مورد توجه و تحليل قرار داد:

‎۱) محتواي اين فيلم مستند پيوستگي خوبي دارد و از جنس مستند‎هاي کرونوگرافيک است که با هدف تاثيرگذاري بر مخاطبان کمتر آگاه از تاريخ معاصر، ساخته شده و با کنار هم چيدن وقايع تاريخي، تدوين شده است و به گواه شواهد تاريخي که در ادامه خواهد آمد، اين مستند نمي‎تواند مقبول تاريخدان‎‎ها و تاريخخوان‎‎ها باشد. اما بيترديد تاثير بالايي در ذهن جوانان و نسلهاي جديد انقلاب ميگذارد.

‎۲ ‎ ) در تئوري انقلاب‎‎ها يکي از دستهبندي انقلاب‎‎ها براساس خاستگاه اقتصادي يا فرهنگي آنهاست و آنچه در اين مستند برجسته شده، قرائت مارکسيستي و اقتصادي از وقوع انقلاب است که نه تنها با واقعيت سازگاري ندارد، بلکه با نمايههاي ارائه شده در مستند که از حکومت شاه، دولتي با شکوفايي اقتصادي بالا مي‎سازد هم در تعارض است.

‎۳) بررسي تاکتيک‎‎هاي مورد استفاده در اين مستند نيازمند مجال مفصل ديگري است ولي آنچه هويداست و حتي در ذوق مخاطب آگاه مي‎زند، تاکتيک‎‎هاي «حذف» و «پارهحقيقت‎گويي» است و مستندسازان بهوضوح عنصر «چرا» را از تاريخ انقلاب حذف کرده‎اند و مخاطب در انتهاي مستند با اين چالش روبه‎رو مي‎شود که «پس چرا انقلاب کرديم؟»

‎۴) آنچه مبرهن است اينکه اين مستند براي مخاطباني ساخته شده که دوران پهلوي را تجربه نکرده‎اند يا دانش آن‎‎ها درباره آن برهه تاريخي کمفروغ است و در سايه روشني کمسو قرار مي‎گيرند که مي‎خواهد در تاريکي، واقعيت را نمايش دهد.

آنچه مستند مي‎گويد...

الف) امام خميني (ره) چهره‎اي مستبد است که با فرصت‌طلبي و کنار زدن يساولان ديروز، آن‎‎ها را به حاشيه مي‎راند.

ب) منابع مالي امام (ره) در اين مستند در سايه‎اي از ابهام قرار دارد و مخاطب (ناآگاه) را درباره وابستگي ايشان به منابع خارجي به ترديد مياندازد.

ج) از ديد اين شبکه حضرت امام (ره) شخصيتي مذبذب است که در جريان سينما رکس و تغيير زمان جلسه ديدار با بختيار، خود را به خوبي نشان مي‎دهد.

د) بنيانگذار انقلاب در محاصره مليـ مذهبيها و ملي‎گراهاست و تا زماني که تحت تاثير اطرافيانش قرار نگرفته، ابراهيم يزدي و قطب‎زاده به ايشان نزديک هستند و در رکاب او و بعد از پيروزي يک به يک حذف ميگردند.

ه) سازندگان مستند انقلاب ۵۷ تلاش ويژهاي در پررنگ کردن جنبه‎‎هاي اقتصادي سخنراني‎‎هاي امام (ره) دارند (به ويژه در بهشت زهرا) و همان‎طور که گفته شد تلاش مي‎کند انقلاب را داراي خاستگاه مارکسيستي و اقتصادي نشان دهد.

و) امام (ره) را، هندي و داراي هويت و اصالتي غير ايراني ميخوانند درحالي‎که محمدرضاشاه را فردي با هويت اصيل ايراني معرفي ميکنند؛ نخبهاي که به زبان‎‎هاي انگليسي و فرانسه مسلط است.

آنچه مستند نمي‎گويد:

الف) در مستند با زيرکي و با تکنيک انحراف اذهان به هيچ وجه اشاره‎اي به ساواک نمي‎شود درحالي‎که به استناد خاطرات و ابزار‎هاي شکنجه باقي مانده و گزارش‎‎هاي داخلي و خارجي، «سازمان اطلاعات و امنيت کشور» مخوف‎ترين سازماني بوده که مردم ايران و حتي جهان در تاريخ خود تجربه کرده‎اند.

ب) جنايات ارتش شاه، ديگر حلقه مفقوده مستند «انقلاب ۵۷» است که زمان روي کار آمدن محمدرضاشاه پهلوي و برکناري مصدق تا پيروزي انقلاب، همواره بازوي خشن پهلوي دوم بود.

ج) فساد اقتصادي، فرهنگي و سياسي دربار هم در اين مستند حذف شده و گويي با وجود استناد‎هاي تاريخي بي‎شمار از ديد سازندگان آن دور مانده است. فساد اخلاقي و اقتصادي اشرف پهلوي، فرح ديبا، محمدرضاشاه، خواهران، برادران و خاندان پهلوي و حتي بي‎کفايتي سياسي شاه فراموش شده است، گويي جنگ ظفار مهمتر از جدايي بحرين از ايران بوده است!

د) همان‎طور که گفته شد «چرايي» انقلاب در اين مستند حذف شده و مستندسازان ترجيح داده‎اند آن را با اتفاقات پس از انقلاب در هالهاي از ابهام ببرند.

در مجموع، آنچه درباره مستند «انقلاب ۵۷» مي‎توان به وضوح رؤيت کرد اين است که سازندگان آن، خود را به خوبي با تعلقات مخاطبان ايراني همراه کرده‎‎اند و برخلاف شاه تصويرشده در گفته‎ها، نوشته‎‎ها و تصاوير متاخر که وي را چهره‎اي ضد ‎دين و نزديک به غرب ترسيم مي‎کنند، اين مستند آخرين شاه پهلوي را ضد غرب، ضد‎ استکبار و فناتيک نشان مي‎دهد که به زيارت خانه خدا و مرقد امام رضا (عليه‎السلام) مي‎رود.

منبع: پنجره

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون