تاریخ خبر: کد خبر: 136

در حزب کارگزاران چه کسی دروغ میگوید؟

ظاهرا «لیبرالیسم» هم از جمله مفاهیمی است که در حزب کاگزاران تقدیری مشابه آلترناتیو نزد شهردار مزبور را پیدا کرده و کارگزاران را سر کار گذاشته یا آنکه کارگزاران خودشان را سر کار گذاشته اند!

یک ـ محمد هاشمی در پاسخ به روزنامه آرمان مبنی بر آنکه:
«مي گويند كارگزاران مشي ليبراليسم را براي خود برگزيده است»
گفت:
من چون دبير كميته سياسی حزب كارگزاران هستم، اتهام ليبراليسم سياسی را رد می كنم . اندیشه سیاسی حزب كارگزاران به تفكری معتدل و متمايل به محافظه كاری است. متدين است و در چارچوب ارزش های اسلامی حركت می كند.
روزنامه آرمان ـ یکشنبه 4 خرداد 93

دو ـ حسین مرعشی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم:
ما در حزب کارگزاران بدون اعتقاد به لیبرالیسم فلسفی به لیبرالیسم سیاسی معتقدیم .
خبرگزاری تسنیم ـ چهارشنبه 17 اردیبشت 93

سه ـ محمد قوچانی (نو پیوسته به حزب کارگزاران)
ما در حزب کارگزاران لیبرالیسم سیاسی را به عنوان یک برنامه پذیرفته ایم.
هفته نامه مثلث ـ مناظره با محبیان ـ پنج شنبه 11 اردیبهشت 93

دکتر عبدالعلی قوام تعریف می کرد(( یکی از مناطق شهرداری تهران پروژه ای را برای تحقیق به من محول کرده بود و در نخستین جلسه وقتی در تشریح طرح خودم نزد شهردار از واژه «آلترناتیو» استفاده کردم و گفتم برای این طرح باید آلترناتیوهای مزاحم را از بین برد. ظاهرا شهردار که تاکنون با این کلمه آشنا نبود و از آن خوشش هم آمده بود با تصور اینکه معنای آلترناتیو چیزی شبیه «مرض» است در پاسخ ضمن سر تکان دادن و با ژستی فیلسوفانه گفت:
درسته ـ من نمی دانم مردم چه آلترناتیوی دارند که مدام با طرح های ما مخالفت می کنند!!!))
ظاهرا «لیبرالیسم» هم از جمله مفاهیمی است که در حزب کاگزاران تقدیری مشابه آلترناتیو نزد شهردار مزبور را پیدا کرده و کارگزاران را سر کار گذاشته یا آنکه کارگزاران خودشان را سر کار گذاشته اند!
تا جائی که تسنیم در مصاحبه، مرعشی را تا آنجا به استیصال کشاند که وی ناچار در خواست گذشتن از این بحث را کرد! و در مناظره محبیان با قوچانی بر سر «لیبرالیسم کارگزارانی» محبیان هم به فراست توانست جلسه را با اثبات فقر دانشی قوچانی از مفهوم لیبرالیسم به فکاهی تبدیل کند!

کلمات کلیدی

ارسال نظر

تریبون