تاریخ خبر: کد خبر: 3476

گزارش تصویری: تعویض پرچم گنبدحرم مطهر رضوی

گفتنی است ﻗﺪﻣﺖ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﺻﻔﻮی می باشد ، اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ آﺋﯿﻦ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ، دارای ﻓﺮاز و نشیب‌های ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ اﺟﺮای آن، از اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش قاصد نیوز، در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ کهﺑﺎ حضور جمعی از خادمان بارگاه منور رضوی، برگزار شد،اﺑﺘﺪا در رواق مبارکه دارالعباده ﺣﺮم ﻣطهر، زﯾﺎرت ﺧﺎﺻﻪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ(ع) ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل ﺧﺎﺻﯽ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﺒﺰ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ «ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ» و آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ «ﻧﺼﺮ ﻣﻦ اﷲ و ﻓﺘﺢ ﻗﺮﯾﺐ» ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎدﻣﺎن بارگاه ملائک پاسبان رﺿﻮی ﺗﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﻨﺒﺪ ﻣﻨﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.

 

گفتنی است  ﻗﺪﻣﺖ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﺻﻔﻮی می باشد ، اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ آﺋﯿﻦ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ، دارای ﻓﺮاز و نشیب‌های ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ اﺟﺮای آن، از اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ

 


منبع: ایسنا، باشگاه خبرنگاران
 

کلمات کلیدی

  • نوكر حضرتش 0 0

    هو امام رضا عليه السلام

ارسال نظر

تریبون